Hotărârea nr. 471/2004

HOTĂRÂRE privind completarea HCL 140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 48 98 mp situat în Iaşi - Str. Canta nr.7 trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi precum şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C. Petrol Import Export S.R.L. în vederea construirii unui spaţiu comercial pe teren proprietate şi teren concesionat

MUNICIPIUL IAŞI                                                                                                  

CONSILIUL LOCAL                                

 

          

HOTĂRÂRE

privind completarea HCL 140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 48,98 mp, situat în Iaşi - Str. Canta nr.7, trecerea acestui teren din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, precum şi concesionarea directă a terenului respectiv, către S.C. Petrol Import Export S.R.L., în vederea construirii unui spaţiu comercial pe teren proprietate şi teren concesionat

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererea nr.69480, prin care S.C. Petrol Import Export S.R.L., cu sediul în Vaslui - str. Libertăţii nr.129,  proprietară a terenului în suprafaţă de 389,97 mp, situat în Iaşi - str. Canta nr.7, solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 48,98 mp, proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, în vederea construirii unui spaţiu comercial pe teren proprietate şi teren concesionat.

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.289/06.02.2004, precum şi Avizul Unic nr.59/ P.U.D./2004, emis de Consiliul Judeţean Iaşi - Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului ;

            Având în vedere raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului;

            Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere Ordinul nr.1943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

-          Comisia juridică şi de disciplină;

-          Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

-          Comisia economico-financiară;

            În temeiul art. 46 din Legea 215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRÂŞTE:

 

 

          Art.1  Se aprobă completarea HCL 140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al Municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 48,98 mp, situat în Iaşi - Str. Canta nr.7;

          Art.2  Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi al terenului în suprafaţă de  48,98 mp, situat în Iaşi - Str. Canta nr.7;

Art.2  Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 48,98 mp, situat în Iaşi - Str. Canta nr.7, proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, către S.C. Petrol Import Export SRL, în vederea construirii unui spaţiu comercial pe teren proprietate şi teren concesionat;

Art.3.  Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului astfel încât valoarea unitară a terenului este de 59,65 Euro/mp sau 2.440.500 lei/mp, respectiv 2922 Euro sau 119.535.600 lei pentru suprafaţa totală de 48,98 mp.  

            Art.4.  Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 194,8 Euro/an, plătibili în lei la cursul comunicat de B.N.R. din ziua plăţii.

            Art.5. Durata concesiunii va fi de 25 ani.

Art.6.  Încetarea contractului de concesiune poate avea loc  în cazul în care interesul local o impune, prin denunţarea unilaterală de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste şi prealabile în sarcina concedentului, conform art.35 aliniat b. din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Art.7. În termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.8. Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşisemneze Contractul de concesiune.   

            Art.9. Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri

 

 

 

 

 

 

     PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                                           SECRETAR,

        Cons.Munteanu Vasile                                                                        cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr. 471

din 9 noiembrie 2004