Hotărârea nr. 280/2004

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 28 65 mp. situat în Iaşi - Calea Gălăţii nr.11 bl.F1D parter şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C.STAR CATALIN SRL în vederea extinderii spaţiului proprietate

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 28,65 mp., situat în Iaşi - Calea Gălăţii nr.11, bl.F1D, parter şi concesionarea directă a terenului respectiv către S.C.STAR CATALIN SRL, în vederea extinderii spaţiului proprietate

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.14152/16.02.2004, prin care S.C.STAR CATALIN SRL în calitate de proprietar al imobilului situat în Iaşi, Calea Gălăţii nr.11, bl.F1D, parter, solicită concesionarea directă a terenului în suprfaţă de 28,65 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, în vederea extinderii spaţiului proprietate;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.1619/25.04.2003 precum şi Avizul Unic nr.12/PUD/2004 emis de Consiliul Judeţean Iaşi, Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere prevederile Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

Având în vedere prevederile art.62, lit"e" din Ordinul nr.1943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere prevederile art.38, pct.2, lit"g" din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiar;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 28,65 mp., situat în Iaşi, Calea Gălăţii nr.11, bl.F1D, parter.

Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 28,56 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, situat în Iaşi, Calea Gălăţii nr.11, bl.F1D, parter, către S.C.STAR CATALIN SRL, în vederea extinderii spaţiului proprietate.

Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului astfel încât valoarea unitară a terenului este de 52 Euro/mp. sau 1.727.140 lei/mp., respectiv 1490 Euro sau 49.482.560 lei pentru suprafaţa totală de 28,65 mp.

 

Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii va fi de 59,60 Euro/an, plătibili în lei la cursul comunicat de BNR din ziua plăţii.

Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

Art.6  In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

Art.7 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze Contractul de concesiune.

Art.8 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.280

din 28 aprilie 2004