Hotărârea nr. 15/2004

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 60 80 mp. situat în Iaşi Calea Gălăţii nr.9 bl.F3A parter precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C.GEMI SERCOM S.R.L. în vederea extinderii spaţiului comercial existent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 60,80 mp., situat în Iaşi, Calea Gălăţii nr.9,bl.F3A,parter,precum şi concesionarea directă a acestui teren către S.C.GEMI SERCOM S.R.L., în vederea extinderii spaţiului comercial existent

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere cererea nr.75291/12/11.2003, prin care S.C.Gemi Sercom S.R.L.solicită concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 60,80 mp., situat în Iaşi, Calea Gălăţii nr.9,bl.F3A,sc.A,parter, în vederea extinderii spaţiului comercial existent;

Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.1226/08.04.2003 şi avizul Comisiei de Urbanism din data de 09.05.2003;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

Având în vedere Avizul Unic nr.32/PUD/2003 al Consiliului Judeţean Iaşi, Comisia Tehnică de Urbanism şi Amenajarea Teritoriului;

Având în vedere prevederile art.10 alin.(2) din Legea nr.213/1998, privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere prevederile art.62, lit.e din Ordinul nr.1943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991, privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, 60,80 mp.situat în Iaşi - Calea Gălăţii nr.9,bl.F3A,sc.A,parter.

Art.2 Se aprobă concesionarea directă a terenului în suprafaţă de 60,80 mp., situat în Iaşi - Calea Gălăţii nr.9,bl.F3A,sc.A,parter, către S.C.GEMI SERCOM S.R.L., în vederea extinderii spaţiului comercial existent.

Art.3 Se însuşeşte raportul de expertiză tehnică de evaluare a terenului situat în Iaşi, Calea Gălăţii nr.9,bl.F3A, sc.A,parter, astfel încât valoarea unitară a terenului este de 2.270.000 lei/mp. sau 57,31 euro/mp., iar valoarea totală a terenului este de 138.016.000 lei sau 3.498 euro.

Art.4 Redevenţa valorică a concesiunii este de 140 euro/an, pltibili în lei la cursul comunicat de B.N.R. în ziua plăţii.

Art.5 Durata concesiunii va fi de 49 de ani.

Art.6 In termen de 30 de zile calendaristice de la întocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va înregistra de către concesionar în registrul de publicitate imobiliară, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

Art.7 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Ciobanu                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.15

din 26 ianuarie 2004