Hotărârea nr. 99/2003

HOTARARE privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului in suprafata de 18 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi str.Gandu nr.4

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind insusirea expertizei tehnice de evaluare a terenului in suprafata de 18,00 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, str.Gandu nr.4

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere H.C.L.M.nr.383/28.10.2002 prin care s-a aprobat concesionarea prin licitatie publica a terenului in suprafata de 18,00 mp., situat in Iasi, str.Gandu nr.4, proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi;

            Avand in vedere expertiza tehnica de evaluare a terenului mentionat;

            Avand in vedere referatul tehnic intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.38, punctul 2, lit"g" din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului in suprafata de 18,00 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, str.Gandu nr.4, conform planului anexat, astfel ca valoarea totala a terenului este de 917,64 USD/mp.(30.712.914 lei), respectiv 50,98 USD/mp. (1.706.273 lei/mp.).

            Art.2 Pretul de pornire la licitatie va fi de o redeventa valorica de 30,70 USD/an, platibil in lei la cursul comunicat de BNR din ziua platii.

            Art.3 In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune, beneficiarul amplasamentului va inregistra concesiunea in registrul de Carte Funciara, conform art.39 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor.

            Art.4 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.99

din 24 februarie 2003