Hotărârea nr. 95/2003

HOTARARE privind aprobarea intocmirii unui studiu tehnico - economic de eficientizare a activitatii S.C.AUTOBUZUL SA IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea intocmirii unui studiu tehnico – economic de eficientizare a activitatii S.C.AUTOBUZUL SA IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere dispozitiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societati comerciale;

            Avand in vedere dispozitiile O.U.G.nr.30/1997 aprobata prin Legea nr.207/1997 privind reorganizarea regiilor autonome;

            Avand in vedere Hotararea Consiliului Local Municipal Iasi nr.308/2.09.2002 privind infiintarea S.C.AUTOBUZUL SA IASI;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba intocmirea documentatiei necesare in vederea inscrierii S.C.AUTOBUZUL SA in CARTEA FUNCIARA.

            Art.2 Fondurile necesare intocmirii acestei documentatii vor fi alocate din bugetul Consiliului Local Iasi.

            Art.3 Prezenta hotarare se va comunica la S.C.AUTOBUZUL SA IASI si Primariei Iasi in vederea ducerii ei la indeplinire.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.95

din 24 februarie 2003