Hotărârea nr. 92/2003

HOTARARE privind aprobarea continuarii executiei de catre S.C.CITADIN S.A. A lucrarilor de reparatii curente si investitii ce au fost incredintate spre executie la CITADIN D.S.P.M.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea continuarii executiei de catre S.C.CITADIN S.A. A  lucrarilor de reparatii curente si investitii ce au fost incredintate spre executie la

 CITADIN D.S.P.M.

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate al Directiei Tehnice;

            Avand in vedere H.C.L.nr.366/28 octombrie 2002, de transformare a CITADIN D.S.P.M. in S.C.CITADIN S.A.;

            Avand in vedere H.C.L.privind incredintarea de lucrari catre CITADIN DSPM;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul articolului 46 al(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba finalizarea tuturor lucrarilor demarate in cursul anului 2002 de Citadin DSPM, prin note de comanda lunare sau H.C.L.-uri, atat la lucrarile de reparatii curente cat la lucrarile de investitii, de catre CITADIN SA, conform Anexei 1.

            Art.2 Se aproba finalizarea lucrarilor necesare desfasurarii Comandamentului Local de Iarna 2002 – 2003 conform programului aprobat, de catre Citadin S.A., lucrari incepute in 2002 de Citadin DSPM.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati pentru aducere la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR,

    cons.Romeo Olteanu                                             cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.92

din 24 februarie 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

                                                                                                                        ANEXA 1

 

 

LUCRARI INCREDINTATE SPRE EXECUTIE LA CITADIN DSPM

PRIN NOTE DE COMANDA SAU HOTARIRI ALE CONSILIULUI LOCAL

 

 

 

 

 

1. Ranforsare sistem rutier DN 24 – sos.Bucium

2. Ranforsare sistem rutier DN 24 – Bd.Socola (tronson cuprins intre sos.Bucium si str.Bucium)

3. Ranforsare sistem rutier DN 24 – str.Bucium (tronson cuprins intre Bd.Socola si Calea Chisintului)

4. Supralargire str.Fatu si str.Pacurari (de la intersectie cu str.Fatu pana in P-ta Eminescu)

5. Supralargire str.Pacurari – zona Manolescu

6. Amenajare parcare str.Anastasie Panu

7. Amenajare grupuri sanitare la sediul PMI

8. Amenajare Baia Populara

9. Reparatii invelitoare sediu DAPPP