Hotărârea nr. 90/2003

HOTARARE privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Regulamentului de Organizare si functionare a

Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere adresa Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi, prin care se propune aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi;

            Avand in vedere Hotararea Consiliului de administratie a RATEC Iasi privind aprobarea Regulamentului de Organizare si Functionare a Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi;

            Avand in vedere dispozitiile art.38 alin.(1) lit.(e) din Legea nr.215/23.04.2001 a administratiei publice locale;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 alin.(1) din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba Regulamentul de Organizare si Functionare a Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi, conform anexei nr.1, care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Prezenta hotarare va fi adusa la cunostinta R.A.T.E.C.Iasi.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                      SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.90

din 24 februarie 2003