Hotărârea nr. 89/2003

HOTARARE privind aprobarea modificarii tarifului de calatorie pe mijloacele de transport electric in comun ale Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea modificarii tarifului de calatorie pe mijloacele de transport electric in comun ale Regiei Autonome de Transport Electric in Comun Iasi

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere raportul de specialitate inaintat de RATEC IASI prin care se solicita modificarea tarifului la transportul electric public in comun de calatori in municipiul Iasi;

            Avand in vedere dispozitiile O.G.nr.97/1999 privind garantarea furnizarii de servicii publice in transporturi si ale O.G.nr.19/1997 privind transporturile rutiere modificata si completata prin Legea nr.197/4.10.1998 privind abilitarea consiliilor locale de a stabili tarifele si conditiile de tarifare speciale pentru unele categorii de persoane fizice si juridice;

            Avand in vedere Legea nr.15/1990 privind reorganizarea unitatilor economice de stat ca regii autonome si societasii comerciale;

            Avand in vedere O.G.nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu art.38 si art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale modificata si completata;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Stabileste, incepand cu data de 1.03.2003, tariful de 10.000 lei la biletele cu doua calatorii si 6.000 lei/calatorie la biletele cu o singura calatorie la transportul electric public in comun de calatori.

            Cu aceeasi data, abonamentele eliberate pentru transportul electric public in comun de calatori in municipiul Iasi vor avea tarifele cuprinse in anexa 1 care face parte integranta din prezenta hotarare.

            Art.2 Conditiile de exploatare, de transport, de tarifare, de continuitate si de calitate sunt stabilite conform legii.

            Art.3 R.A.T.E.C.Iasi va pune in vanzare biletele pentru una si doua calatorii pe mijloacele de transport electric in comun.

            Art.4 REGIA AUTONOMA DE TRANSPORT ELECTRIC ~N COMUN IASI si CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI IASI vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.89

din 24 februarie 2003