Hotărârea nr. 88/2003

HOTARARE privind aprobarea PROGRAMULUI DE TRANSPORT ELECTRIC URBAN DE PERSOANE PRIN CURSE REGULATE IN MUNICIPIUL IASI si aprobarea caietului de sarcini

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea PROGRAMULUI DE TRANSPORT ELECTRIC URBAN DE PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE, IN MUNICIPIUL IASI

si aprobarea caietului de sarcini

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere necesitatea reglementarii unitare a activitatii de transport public urban de persoane, prin curse regulate, in municipiul Iasi;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.284/15.05.2002 pentru aprobarea Ordonantei Guvernului nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori, Ordonanta de Urgenta nr.195/2002 privind circulatia pe drumurile publice, Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala si ORD 86/2001, HCL 199/2000 privind normele de organizare si efectuare a transportului public urban de persoane, prin curse regulate cu mijloace de transport in comun, pe teritoriul municipiului Iasi;

            Avand in vedere ca RATEC IASI este unic prestator de servicii de transport electric urban de persoane prin curse regulate si este subordonat direct Consiliului Local Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia economico – financiara;

            Avand in vedere amendamentul privind eliminarea art.3 din proiectul de hotarare;

            In temeiul art.38 din Legea nr.2152/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba PORGRAMUL DE TRANSPORT ELECTRIC URBAN DE PERSOANE, PRIN CURSE REGULATE, ~N MUNICIPIUL IASI, cuprins in Anexa 1.

            Art.2 Traseele din Anexa se atribuie si vor fi deservite exclusiv de R.A.T.E.C.Iasi, ca unic operator de transport public electric de persoane.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi comunicata celor interesati in vederea aducerii la indeplinire.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.88

din 24 februarie 2003