Hotărârea nr. 87/2003

HOTARARE privind modificarea HCL nr.260/2000 privind stabilirea si sanctionarea unor fapte si contraventii in domeniul transportului in comun

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind modificarea HCL nr.260/2000 privind stabilirea si sanctionarea unor fapte si contraventii in domeniul transportului in comun

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere solicitarea Consiliului de Administratie a R.A.T.E.C.Iasi din 30.01.2003 de aprobare a modificarii cuantumului amenzilor pe mijloacele de transport electric in comun si virarea unei cote parti din aceasta in conturile R.A.T.E.C.Iasi;

            Avand in vedere raportul de specialitate intocmit de R.A.T.E.C.Iasi si contrasemnat de Directia Economica din cadrul Primariei Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile H.C.L.nr.260/2000 privind stabilirea unor fapte si contraventii in domeniul transportului in comun;

            Avand in vedere Ordonanta Guvernului Romaniei nr.2/2001 privind regimul juridic al contraventiei;

            Avand in vedere Ordonanta Guvernului Romaniei nr.86/2001 privind serviciile de transport public local de calatori;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia economico – financiara;

            Avand in vedere amendamentul propus de domnul consilier Harag Ioan privind modificarea art.2;

            In conformitate cu art.38 si art.46 din Legea nr.215/2001 a administratiei publice locale modificata si completata;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Articolul 9 pct.a) din H.C.L.nr.260/2000 se modifica astfel:

"Contraventiile prevazute la art.2, art.3, art.4, art.5 – pct.a, j, k si n se sanctioneaza cu amenda de 1.000.000 lei in baza procesului – verbal intocmit de organul de control, conform prevederilor O.G.nr.2/2001".

            Art.2 Articolul 10 din H.C.L.nr.260/2000 se modifica astfel:

"Persoanele depistate fara legitimatii de calatorie valabila in mijloacele de transport, pot achita o amenda cuprinsa intre 250.000 lei – 1.000.000 lei la Trezoreria Municipiului Iasi".

            Art.3 Dupa articolul 10 din H.C.L.nr.260/2000 se introduce articolul 10*(1) cu urmatorul cuprins :

"Sumele provenite din amenzile aplicate conform prezentei hotarari se fac venit la bugetul local in proportie de 75%, diferenta revenind R.A.T.E.C.Iasi. Aceasta diferenta se retine integral cu titlul de venit extrabugetar permanent si va fi repartizata pentru dotarea cu mijloace specifice activitatii de transport public de persoane desfasurate de aceasta regie."

 

            Art.4 R.A.T.E.C.Iasi si Consiliul Local al Municipiului Iasi, vor duce la indeplinire prezenta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

cons.Romeo Olteanu                                     cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.87

din 24 februarie 2003