Hotărârea nr. 85/2003

HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila NICOLAU GEORGETA din Iasi str.Nicolina nr.1 bl.F sc.A et.2 ap.8

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scutirea la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor, pentru contribuabila NICOLAU GEORGETA din Iasi, str.Nicolina nr.1, bl.F, sc.A,et.2,ap.8

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere :

            Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

            HG 794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor si a altor venituri la bugetele locale si O.G.40/28.03.2002;

            Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 1.070.492 lei si penalitatilor de 115.232 lei privind impozitul pe cladiri proprietatea contribuabilei Nicolau Georgeta din str.Nicolina nr.1, bl.F,sc.A,et.2,ap.8, calculate pana la 31 decembrie 2002

Data scadentei

Debit la 31.12.2002

Majorari aferente perioadei 1.01.2000 – 31.12.2002

31.12.2002

2.281.946 lei

1.186.724 lei

 

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.85

din 24 februarie 2003