Hotărârea nr. 84/2003

HOTARARE privind scutirea la plata majorarilor de intarziere a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor pentru contribuabila TUDORACHI NATALIA din Iasi str.Sf.Lazar nr.24 bl.K4 sc.4 ap.3

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind scutirea la plata majorarilor de intarziere, a penalitatilor de intarziere calculate pentru neplata in termen a impozitelor si taxelor, pentru contribuabila TUDORACHI NATALIA din Iasi, str.Sf.Lazar nr.24, bl.K4, sc.4,ap.3

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere :

            Legea nr.189/1998 privind finantele locale;

            Ordonanta de Urgenta a Guvernului Romaniei nr.40/28.03.2002 si H.G.nr.794/25.07.2002 privind procedura si competentele de acordare a inlesnirilor la plata impozitelor, taxelor si a altor venituri ale bugetelor locale;

            Raportul de specialitate al Directiei Finantelor Publice Locale Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Scutirea la plata majorarilor de intarziere in suma de 929.072 lei si a penalitatilor in suma de 72.658 lei, privind impozitul pentru proprietatea numitei TUDORACHI NATALIA, calculate pentru perioada 1.01.1998 – 31.12.2002.

                                                                                    Majorari aferente 929.072 lei

                                                                                    Penalitati intarziere 72.658 lei

            Art.2 Prezenta hotarare va fi comunicata Directiei Finantelor Publice Locale Iasi pentru aducere la indeplinire.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lacramioara Vernica

 

 

Nr.84

din 24 februarie 2003