Hotărârea nr. 83/2003

HOTARARE privind trecerea din administrarea S.C.TERMO - GAZ SA in administrarea RAJAC IASI a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al municipiului Iasi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind trecerea din administrarea S.C.TERMO – GAZ SA in administrarea RAJAC IASI, a unor bunuri imobile aflate in domeniul public al municipiului Iasi

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere solicitarea nr.68279/02.12.2002, de trecere a unor bunuri, aflate in domeniul public al municipiului Iasi, din administrarea SC TERMO – GAZ SA in administrarea RAJAC IASI;

            Avand in vedere acordul nr.1815/27.11.2002 al S.C.TERMO – GAZ SA;

            Avand in vedere Referatul de specialitate intocmit de DAPPP;

            Avand in vedere HCL 414/25.11.2002 privind insusirea inventarului domeniului public al municipiului Iasi, reactualizat;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia economico – financiara;

            In conformitate cu Legea nr.213/1998 privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

            In conformitate cu art.38 si 46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba trecerea din administrarea SC TERMO – GAZ SA in administrarea RAJAC IASI a bunurilor, aflate in domeniul public al municipiului Iasi, enumerate mai jos:

- cladire centrala termica, str.Cazarmilor nr.7, valoare de inventar 27.798.425 lei;

- cos fum caramida, str.Cazarmilor nr.7, valoare de inventar 9.389.170 lei.

            Art.2 S.C.TERMO – GAZ SA  va diminua iar RAJAC IASI va majora valorile inventarelor bunurilor aflate in administrarea lor cu valorile mentionate.

            Art.3 Prezenta hotarare va fi dusa la indeplinire de Primar si serviciile de specialitate.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR,

cons.Romeo Olteanu                                                 cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.83

din 24 februarie 2003