Hotărârea nr. 82/2003

HOTARARE privind stabilirea pentru anul 2003 a unui numar de 850 de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind stabilirea pentru anul 2003 a unui numar de 850 de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere prevederile art.18 alin.1 lit.f si art.19 alin.1 lit.c din Ordonanta de Urgenta nr.102/1999 privind protectia speciala si incadrarea in munca a persoanelor cu handicap, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.519/2002;

            Avand in vedere prevederile art.6 alin.2 din H.G.nr.427/2001 pentru aprobarea normelor metodologice privind conditiile de incadrare, drepturile si obligatiile asistentului personal al persoanei cu handicap;

            Avand in vedere Ordinul Comun al ministrului sanatatii si familiei si ministrului administratiei publice nr.794/2002 si 380/2002 privind aprobarea modalitatii de plata a indemnizatiei cuvenite parintilor sau reprezentantilor legali ai copilului cu handicap grav precum si adultului cu handicap grav sau reprezentantului sau legal;

            Avand in vedere Raportul de specialitate al Serviciului Resurse Umane;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

 - Comisia economico – financiara;

- Comisia juridica si de disciplina

            Avand in vedere Expunerea de Motive a domnului primar;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se stabileste pentru anul 2003 un numar de 850 de asistenti personali ai persoanelor cu handicap grav.

            Art.2 Persoanele cu handicap grav sau reprezentantii legali ai acestora pot opta, conform prevederilor legale, pentru primirea unei indemnizatii echivalente cu salariul net al asistentului social debutant din unitatile bugetare.

            Art.3 Compartimentul de autoritate tutelara si asistenta sociala va controla periodic activitatea asistentilor personali si va prezenta semestrial un raport Consiliului Local.

            Art.4 Prezeta hotarareva fi comunicata serviciilor interesate din Primaria Municipiului Iasi.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                            cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.82

din 24 februarie 2003