Hotărârea nr. 81/2003

HOTARARE privind trecerea din administrarea I.S.J.Iasi a cladirii internat din incinta Grupului Scolar Anghel Saligny in administrarea gratuita a Universitatii de Arte "George Enescu" Iasi pentru o perioada de 25 ani

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind trecerea din administrarea I.S.J.Iasi a cladirii internat din incinta Grupului Scolar Anghel Saligny in administrarea gratuita a

Universitatii de Arte "George Enescu" Iasi pentru o perioada de 25 ani

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea Universitatii de Arte "George Enescu"Iasi nr.70460/10.12.2002;

            Avand in vedere referatul intocmit de Directia de Administrare a Patrimoniului Public si Privat;

            Avand in vedere adresa I.S.J.Iasi nr.2416/15.01.2003;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

- Comisia juridica si de disciplina;

            Avand in vedere amendamentul facut in cadrul sedintei privind stabilirea perioadei de 25 ani, conditionat de acceptarea I.S.J.Iasi;

            In temeiul Legii nr.215/2001, art.38 si 46, privind administratia publica locala;

Conform Legii nr.213/1998, art.17, privind proprietatea publica si regimul juridic al acesteia;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba trecerea din administrarea I.S.J. Iasi in administrarea gratuita a Universitatii de Arte George Enescu Iasi a cladirii internat din incinta Grupului Scolar Anghel Saligny, in suprafata totala de 3.000 mp., din Iasi, str.Bucium nr.17 pentru o perioada de 25 ani, conditionat de acceptarea I.S.J.Iasi.

            Art.2 Universitatea de Arte George Enescu va efectua investitiile si reparatiile necesare in vederea aducerii imobilului in stare de folosinta.

            Art.3 Trecerea din administrarea Inspectoratului Scolar Judetean a cladirii internat din incinta Grupului Scolar Anghel Saligny in administrarea Universitatii de Arte George Enescu se va face pe baza de protocol de predare – primire. Dupa incheierea perioadei de administrare imobilul va reveni in administrarea I.S.J. Iasi fara plata despagubirilor pentru investitiile efectuate.

            Art.4 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire aceasta hotarare.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR,

cons.Romeo Olteanu                                                 cons.jr.Lacramioara Vernica

 

nr.81

din 24 februarie 2003