Hotărârea nr. 80/2003

HOTARARE privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu - extindere la bloc de locuinte 590 str.Pacurari nr.2A Iasi prin care se propune construirea unei extensii la parterul blocului 590

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind aprobarea Planului Urbanistic de Detaliu – extindere la bloc de locuinte 590, str.Pacurari nr.2A, Iasi, prin care se propune construirea unei extensii la parterul blocului 590

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit si avizul Comisiei de Urbanism a Consiliului Local din data de 17.01.2003;

            Avand in vedere prevederile Legii nr.453/2001 privind autorizarea executarii constructiilor;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia juridica si de disciplina;

- Comisia de amenajarea teritoriului si urbanism;

            In temeiul art.16, 38 si 125 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba studiul urbanistic – Plan Urbanistic de Detaliu – extindere la bloc de locuinte 590 din strada Pacurari nr.2A, avizat de Comisia de Urbanism a Consiliului Local in sedinta din 17.01.2003.

            Art.2 Avizele si studiile solicitate prin Certificatul de Urbanism vor fi obtinute pe cheltuiala beneficiarului.

            Art.3 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                                        cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.80

din 24 februarie 2003