Hotărârea nr. 8/2003

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzând domeniul public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4 32 mp. situat în Iaşi. P-ţa Voievozilor nr.8 bl.X6 sc.B parter şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a respectivului teren

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzând domeniul public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4,32 mp., situat în Iaşi. P-ţa Voievozilor nr.8, bl.X6,sc.B, parter şi trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi a respectivului teren

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere Certificatul de Urbanism nr.1515/27.06.2002, precum şi avizul Comisiei de Urbanism din data de 01.11.2002;

            Având în vedere adresa Serviciului Arhitectură Urbanism nr.55690/07.10.2002, precum şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru;

            Având în vedere art.10 alin.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere atribuţiile Consiliilor Locale statuate prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;'

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.196/1998 cuprinzând domeniul public al municipiului Iaşi cu terenul în suprafaţă de 4,32 mp., situat în Iaşi - P-ţa Voievozilor nr.8, bl.X6, sc.B, parter.

            Art.2 Se aprobă trecerea din domeniul public local în domeniul privat al Consiliului Local Municipal Iaşi, a terenului în suprafaţă de 4,32 mp., situat în Iaşi, P-ţa Voievozilor nr.8, bl.X6, sc.B, parter.

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.8

din 3 februarie 2003