Hotărârea nr. 78/2003

HOTARARE privind aprobarea Studiului de prefezabilitate AMENAJARE URBANA STRADA LAPUSNEANU IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTARARE

privind aprobarea Studiului de prefezabilitate AMENAJARE URBANA

STRADA LAPUSNEANU IASI

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit si anexat prezentei;

            Avand in vedere prevederile din Regulamentul de functionare al Consiliului Local Municipal Iasi;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia amenajarea teritoriului si urbanism;

- Comisia de urbanism si disciplina;

            Avand in vedere atributiile Consiliilor Locale statutate prin art.38 din Legea nr.215/2001;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

 

HOTARASTE:

 

            Art.1 Se aproba - Studiul de prefezabilitate AMENAJARE URBANA STRADA LAPUSNEANU IASI, in conformitate cu HCL nr.319/02.09.2002 si HCL nr.1/20.01.2003.

            Art.2 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

 

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR,

   cons.Romeo Olteanu                                              cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.78

din 24 februarie 2003