Hotărârea nr. 74/2003

HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 60 00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi Calea Chisinaului nr.6 catre S.C.OANA&ANCA SRL in vederea extinderii spatiului existent

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 60,00 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, Calea Chisinaului nr.6, catre, S.C.OANA&ANCA SRL, in vederea extinderii spatiului existent

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr.1999/02.08.2002, precum si avizul Comisiei de Urbanism din 01.11.2002;

            Avand in vedere referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere cererea nr.57137/07.10.2002 a S.C.OANA & ANCA SRL;

            Avand in vedere prevederile art.62, alin."e" din Ordinul nr.943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

            Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

            Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de:

- Comisia economico – financiara;

- Comisia amenajarea teritoriului si urbanism;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 60,00 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, Calea Chisinaului nr.6, catre S.C."OANA & ANCA SRL, in vederea extinderii spatiului existent.

            Art.2 Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului astfel incat, valoarea totala a terenului pentru suprafata de 60,00 mp. este de 1.218 USD (1.233 Euro sau 41.256.300 lei), respectiv 20,55 USD/mp. (20,30 Euro/mp. sau 687.755 lei/mp.).

            Art.3 Redeventa valorica a concesiunii va fi de 48,70 USD/an, platibil in lei la cursul comunicat de B.N.R. din ziua platii, respectiv 0,81 USD/mp./an.

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.5 In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea Contractului de concesiune se va inregistra de catre concesionar in registrul de publicitate imobiliara, conform art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Art.6 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

 

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                            SECRETAR,

       cons.Romeo Olteanu                                          cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.74

din 24 februarie 2003