Hotărârea nr. 71/2003

HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 166 80 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi str.Moara de Foc f.n. catre dl.Dumbrava Stefan in vederea extinderii constructiei existente

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 166,80 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, str.Moara de Foc f.n., catre dl.Dumbrava Stefan, in vederea extinderii constructiei existente

 

            Consiliul Local al Municipiului Iasi;

            Avand in vedere cererea domnului Dumbrava Stefan inregistrata cu nr.66637/25.11.2002 prin care solicita concesionarea directa a terenului in suprafata de 166,80 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, in vederea extinderii constructiei existente;

            Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr.2060/7.08.2002, precum si referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

            Avand in vedere prevederile art.62, alin."e" din Ordinul nr.943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulterioare;

            Avand in vedere prevederile art.30 din Legea nr.219/1998, privind regimul concesiunilor;

            Avand in vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

          Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia amenajarea teritoriului;

- Comisia juridica si de disciplina;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001, privind administratia publica locala;

HOTARASTE:

            Art.1 Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 166,80 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, str.Moara de Foc f.n., catre dl.Dumbrava Stefan, in vederea extinderii constructiei existente.

            Art.2 Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului, astfel incat valoarea unitara a terenului este de 44,85 USD/mp.(1.505.000 lei/mp.), respectiv 7.481 USD (251.034.000 lei) pentru suprafata de 166,80 mp.

            Art.3 Redeventa valorica a concesiunii va fi de 299,24 USD/an, platibil in lei la cursul comunicat de B.N.R.din ziua platii.

            Art.4 Durata concesiunii va fi de 49 ani.

            Art.5 In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea Contractului de concesiune, concesiune ce se va inregistra de catre concesionar in registrul de publicitate imobiliara, conform art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

            Art.6 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.71

din 24 februarie 2003