Hotărârea nr. 7/2003

HOTĂRÂRE privind organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 2(două) amplasamente în suprafaţă de 36 00 mp. în vederea construirii a 2(două) garaje pe teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi - Şos.Arcu între blocurile Z14 şi Z16

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 2(două) amplasamente în suprafaţă de 36,00 mp., în vederea construirii a 2(două) garaje pe teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi - Şos.Arcu între blocurile Z14 şi Z16;

 

            Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

            Având în vedere cererile mai multor cetăţeni domiciliaţi în Iaşi - şos.Arcu nr.22, care solicită organizarea unei licitaţii publice pentru ocuparea a 2 amplasamente în suprafaţă de 36,00 mp., teren situat în Iaşi - şos.Arcu între blocurile Z14 şi Z16, amplasamente rămase neocupate în urma licitaţiei publice organizată în baza H.C.L.nr.193/20.11.1995, în vederea construirii de garaje;

            Având în vedere Certificatele de urbanism nr.2084/08.08.2002 şi 2085/08.08.2002 precum şi referatul de specialitate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru ;

            Având în vedere prevederile Ordinului nr.943/2001, cuprinzând Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, cu modificările şi completările ulterioare;

            Având în vedere prevederile art.10 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor;

            Tinând cont de prevederile art.14 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

            Având în vedere prevederile art.38, punctul 2, lit"g" din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

            Având în vedere amendamentul propus de consilierul municipal George Carapanu, în sensul înlocuirii termenului de beneficiar cu termenul de Primăria Municipiului Iaşi;

            In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Se aprobă organizarea unei licitaţii publice pentru un număr de 2(două) amplasamente în vederea construirii de garaje pe teren proprietatea Consiliului Local Municipal Iaşi, în suprafaţă de 36,00 mp., situat în Iaşi, Şos.Arcu între blocurile Z14 şi Z16.

            Licitaţia se va organiza cu condiţia obţinerii de către Primăria Municipiului Iaşi a avizelor necesare înscrise în Certificatul de urbanism eliberat.

            Art.2 Preţul de pornire la licitaţie este de 142.000 lei/lună/amplasament, conform H.C.L.nr.336/29.11.2001.

 

 

            Art.3 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                SECRETAR,

      cons.Romeo Olteanu                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.7

din 3 februarie 2003