Hotărârea nr. 686/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea "Programului Manifestărilor Organizate în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2003 - 2004"

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea "Programului Manifestărilor Organizate în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2003 - 2004"

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Direcţia Tehnică din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere atribuţiile Consiliului Local prevăzute în art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1 Se aprobă "Programul Manifestărilor Organizate în perioada Sărbătorilor de Iarnă 2003 - 2004" conform Anexei 1, parte integrantă a prezentei hotărâri.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Ciobanu Romeo                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.686

din 23 decembrie 2003