Hotărârea nr. 685/2003

HOTĂRÂRE privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administraţie al S.C.TERMO SERVICE S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind înlocuirea unui membru în Consiliul de Administraţie al

S.C.TERMO SERVICE S.A.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate a d-lui director ec.Cristian Andrieş;

Având în vedere prevederile legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere Hotărârea Consiliului Local 616/20.11.2003 privind modificarea HCL nr.422/28.07.2003 de aprobare a membrilor Consiliilor de Administraţie şi ai membrilor AGA la societăţile comerciale şi regiile autonome aflate în subordinea Consiliului Local Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale, republicată;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere decesul d-lui Vladimir Dragoi, membru CA la S.C.TERMO - SERVICE SA;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se modifică HCL nr.422/2003 în sensul înlocuirii d-lui Vladimir Dragoi din Consiliul de Administraţie al S.C.TERMO - SERVICE S.A., ca urmare a decesului acestuia, cu dl.Marius Ostaficiuc - jurist.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C.TERMO - SERVICE SA şi serviciilor interesate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

  cons.Ciobanu Romeo                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

Nr.685

din 23 decembrie 2003