Hotărârea nr. 684/2003

HOTĂRÂRE privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 - legea administraţiei publice locale;

Având în vedere dispoziţiile art.5 pct.7 din Legea nr.189/1998 conform cărora autorităţile administraţiei publice locale răspund de administrarea în condiţii de eficienţă a resurselor financiare;

Având în vedere dispoziţiile art.18, alin.3 din Legea nr.189/1998 conform cărora virările de credite bugetare în cadrul aceluiaşi capitol bugetar sunt în competenţa fiecărui ordonator principal de credite şi se pot efectua începând cu trimestrul al III lea al anului bugetar;

Având în vedere adresa Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi nr.18041/15.12.2003 prin care se comunică alocarea sumei pentru retehnologizarea centralelor termice la cheltuieli de capital în cadrul capitolului 63.02 "Servicii şi dezvoltare publică";

Având în vedere adresa nr.20056/17.12.2003 a Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi prin care se comunică influenţele la sumele defalcate din unele venituri ale bugetului de stat repartizate Consiliului Local Iaşi;

Având în vedere referatul de specialtiate nr.84941/17.12.2003 al Direcţiei economice;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă rectificarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2003, conform anexelor nr.1 şi 2.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată : Direcţiei Economice din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi, Direcţiei de Finanţe Publice Locale pentru aplicare şi aducere la îndeplinire şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

   cons.Ciobanu Romeo                                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.684

din 23 decembrie 2003