Hotărârea nr. 683/2003

HOTĂRÂRE privind atriburirea apartamentelor situate în Iaşi B-dul Dacia nr.40/bl.1 nr.40A/bl.5 nr.42/bl.2 nr.42A/bl.3 nr.42B/bl.4 şi str.Metalurgiei nr.59-61/bl.1 nr.63-65/bl.2 nr.67-69/bl.3 nr.71-73/bl.4 construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind atriburirea apartamentelor situate în Iaşi, B-dul Dacia nr.40/bl.1, nr.40A/bl.5, nr.42/bl.2, nr.42A/bl.3, nr.42B/bl.4 şi str.Metalurgiei nr.59-61/bl.1, nr.63-65/bl.2, nr.67-69/bl.3, nr.71-73/bl.4, construite prin ANL destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.152/1998 şi a H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr.83/18.09.2003 privind modificarea şi completarea Legii nr.152/1998;

Având în vedere adresa nr.113/06.11.2003 a Oficiului Teritorial Iaşi A.N.L. privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii;

Având în vedere H.C.L.nr.647/08.12.2003 privind stabilirea criteriilor şi punctajelor pentru repartizarea locuinţelor, în regim de închiriere, tinerilor cu vârsta până în 35 de ani, construite prin ANL;

Având în vedere procesul verbal încheiat de Comisia socială de analiză a solicitărilor pentru locuinţele destinate închirierii nr.22.097/22.12.2003;

Având în vedere referatul de specialtiate nr.121557/15.12.2003, întocmit de DAPPP;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere amendamentul propus în cadrul şedinţei ordinare din data de 23 decembrie 2003 în ceea ce priveşte gestionarea asociaţiilor de către S.C."Termo - Service"S.A.;

In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Apartamentele din blocurile situate în B-dul Dacia nr.40, 40A, 42, 42A, 42B şi din str.Metalurgiei nr.59-61, 63-65, 67-69, 71-73, construite prin ANL se includ în patrimoniul şi inventarul Municipiului Iaşi.

Se aprobă încredinţarea către S.C.TERMO - SERVICE S.A. a gestionării activităţii asociaţiilor de locatari.

Art.2 Se aprobă repartizarea apartamentelor din blocurile situate în B-dul Dacia nr.40, 40A, 42, 42A, 42B şi din str.Metalurgie nr.59-61, 63-65, 67-69, 71-73, construite prin ANL şi destinate închirierii tinerilor cu vârsta până în 35 de ani familiilor sau persoanelor cuprinse în Anexa nr.1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se aprobă contractul cadru de închiriere pentru locuinţele construite prin A.N.L., conform Anexei nr.2, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.4 Se modifică Anexa nr.2 a HCL nr.493 din 16.09.2003 privind componenţa comisiei sociale de analiză a solicitărilor destinate închirierii tinerilor, prin înlocuirea d-lui dir.ing.Sebastian Petercă cu dl.Grecu Vasile.

Art.5 Chiria pentru aceste locuinţe va fi la nivelul celei stabilite pentru locuinţe convenabile potrivit O.G.nr.40/1999 aprobată prin Legea nr.241/2001 şi conform Legii nr.114/1996 republicată.

Art.6 Serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Ciobanu Romeo                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.683

din 23 decembrie 2003