Hotărârea nr. 682/2003

HOTĂRÂRE privind scutirea la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.TEPRO S.A. IASI

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plată a majorărilor şi penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor locale pentru S.C.TEPRO S.A. IASI

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

Legea nr.189/1998 privind finanţele publice locale;

Legea nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;

Hotărârea Guvernului României nr.577/2002 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.88/1997 privind privatizarea societăţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare şi a Legii nr.137/2002 privind unele măsuri pentru accelerarea privatizării;

Ordonanţa de urgenţă nr.97/2003 privind finalizarea procesului de privatizare la S.C.TEPRO S.A.;

Referatul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformtiate cu prevederile art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Scutirea la plată a sumei de 1.026.115.396 lei reprezentând majorări şi penalităţi de întârziere aferente debitelor restante la 31.12.2002, calculate până la data transferului de proprietate (23.07.2003), în conformitate cu punctajul transmis de APAPS prin adresa nr.66583 din 03.11.2003.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Ciobanu Romeo                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.682

din 23 decembrie 2003