Hotărârea nr. 681/2003

HOTĂRÂRE privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţiile neguvernamentale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă către organizaţiile neguvernamentale

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul nr.18478/22.11.2003 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere solicitările unor organizaţii neguvernamentale şi partide şi eroi ai revoluţiei;

Având în vedere procesele - verbale încheiate de comisia constituită în baza H.C.L.nr.173/31.07.2000;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile art.126 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală şi art.17 din Legea nr.213/1996;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se atribuie spaţii cu altă destinaţie decât locuinţă următoarelor organizaţii neguvernamentale, partide şi eroilor Revoluţiei din Decembrie 1989 pentru desfăşurarea de activităţi specifice acestora:

1. Spaţiul situat în str.14 Decembrie 1989 nr.2, et.I  :Partidului ACTIUNEA POPULARA;

2. Spaţiul situat în str.Păcurari nr.20, parter: Asociaţiei "EURODEMOS";

3. Spaţiul situat în str.Cuza Vodă nr.11, et.I: UNIUNII GENERALA A INDUSTRIASILOR DIN ROMANIA;

4. Spaţiul situat în B-dul Copou nr.3-5, et.1: D-lui AUREL ŞTEFANACHI, administrator al S.C."TIPOGRAFIA MOLDOVA"SRL;

5. Spaţiul situat în B-dul Copou nr.3-5, et.1: D-lui  PANAITE NICOLAE JENICĂ, administrator al S.C."EDITURA ALFA"SRL;

Art.2 Spaţiile vor fi folosite pentru activitatea specificată în prezenta hotărâre.

Art.3 Prezenta hotărâre se va comunica la DAPPP şi organizaţiilor menţionate mai sus.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.681

din 23 decembrie 2003