Hotărârea nr. 680/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea H.C.L.520/2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea H.C.L.520/2003

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul întocmit de Comisia de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil;

Având în vedere prevederile H.G.nr.1386/2003;

Având în vedere HCL 520/16.09.2003;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere prevederile art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se modifică Anexa 1, parte integrantă a HCL 520/2003 în sensul următor:

pct.6 - condiţii de atestare - se revocă motivat de prevederile art.5 din H.G.1386/2003.

pct.7 devine pct.6.

Art.2 Serviciile de specialitate şi Comisia de atestarea persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobile vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Ciobanu Romeo                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.680

din 23 decembrie 2003