Hotărârea nr. 679/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale instituţiei publice de cultură "ATENEU TĂTĂRAŞI" pentru anul 2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei şi a Statului de Funcţii ale instituţiei publice de cultură "ATENEU TĂTĂRAŞI" pentru anul 2004

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere art.38 alin.2 lit.e din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere H.C.L.nr.549/8.10.2003 privind înfiinţarea instituţiei publice de cultură "ATENEU TĂTĂRAŞI";

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă Organigrama şi Statul de Funcţii ale instituţiei publice de cultură "ATENEU TĂTĂRAŞI" Iaşi pentru anul 2004 conform anexelor 1 şi 2 care fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Prezenta hotărâre intră în vigoare cu data de 1.01.2004.

 

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.679

din 23 decembrie 2003