Hotărârea nr. 677/2003

HOTĂRÂRE privind constituirea structurilor de coordonare conducere şi execuţie a proiectului "Sistem Informatic Geografic Integral Local" (SIGIL) al Primăriei Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind constituirea structurilor de coordonare, conducere şi execuţie a proiectului "Sistem Informatic Geografic Integral Local" (SIGIL) al Primăriei Municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

In baza referatului de specialitate nr.81745 din 8.12.2003, întocmit de către Direcţia Dezvoltare Urbană prin care se specifică structurile de coordonare, conducere şi execuţie a proiectului, respectiv, atribuţii, competenţe, sarcini, componenţa Comitetului Director şi numirea Directorului de Proiect;

Având în vedere Legea nr.7/1996 a cadastrului şi a publicităţii imobiliare, Legea nr.350/06.07.2001 privind amenajarea teritoriului şi urbanism, Ord.nr.13-26.07.2001 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea serviciilor comunitare pentru cadastru şi agricultură;

Având în vedere hotărârea Consiliului Local nr.612 din 10.11.2003 privind aprobarea proiectului pentru constituirea şi funcţionarea Sistemului Informatic Geografic, la standardele europene;

Având în vedere necesitatea constituirii unei structuri de coordonare, conducere şi execuţie a proiectului "Sistem Informatic Geografic Integrat Local"(SIGIL v.01)";

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere art.46, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

            Art.1 Alin.1 - Se constituie Comitetul Director conform Anexei 1 din referatul de specialitate;

alin.(2) se numeşte director de proiect şeful serviciului GIS din Primărie;

Art.2 Se aprobă structura de personal al serviciului GIS conform HCL 612 din 10.11.2003, pe activităţi, în următoarea componenţă;

a) colectiv Bancă de Date Urbană:

- un geodez pentru activitatea de măsurtori în teren;

- doi informaticieni - administratori ai băncilor de date topo - cadastrale şi urbane;

- un jurist pentru reglementarea juridică a utilizării în comun a datelor grafice de către parteneri precum şi asigurarea secretariatului proiectului;

b) colectiv proiectare:

- doi informaticieni pentru dezvoltare programe;

c) colectiv ediţie;

- doi inspectori de specialitate (ingineri) pentru tehnoredactare şi editare hărţi şi planuri;

 

Total personal de execuţie : 8

Şef serviciu : 1

Total personal 9

Art.3 Compartimentele de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.677

din 23 decembrie 2003