Hotărârea nr. 676/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea vânzării unor locuinţe din fondul locativ de stat către actualii chiriaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Hotărârea nr.11/27.01.1997 a Consiliului Local, prin care fondul locativ de stat a trecut în administrarea Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi Hotărârea Consiliului Local nr.165/20.10.1997;

Având în vedere cererile chiriaşilor care solicită cumpărarea locuinţelor pe care le deţin cu contract de închiriere, încheiat anterior intrării în vigoare a Legii nr.112/1995 şi care nu au fost revendicate de către foştii chiriaşi proprietari, sau deşi au fost revendicate în condiţiile Legii nr.112/1995 s-a aprobat despăgubiri;

Având în vedere că în şedinţa Comisiei de avizare a vânzărilor de apartamente s-a aprobat vânzarea acestora;

Având în vedere prevederile art.45 al.13 din Normele Metodologice privind aplicarea Legii nr.112/1995 şi art.15 din din Legea nr.50/1991;

In conformitate cu prevederile art.9 din Legea nr.112/1995 - lege privind reglementarea situaţiei juridice a unor imobile cu destinaţia de locuinţe, trecute în proprietatea statului şi art.124 din Legea nr.215/2001, lege privind administraţia publică locală;

            Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul Legii nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă vânzarea către chiriaşii titulari de contracte a apartamentelor ce nu se restituie în natură, cuprinse în Anexa 1 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Evaluarea se realizează de către Comisiile tehnice de specialitate desemnate prin Hotărârea Comisiei judeţene de aplicare a Legii nr.112/1995.

Art.3 Se împuterniceşte Primarul Municipiului Iaşi să semneze contractele de vânzare - cumpărare.

Art.4 Prezenta hotărâre se comunică Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.676

din 23 decembrie 2003