Hotărârea nr. 672/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea Actului constitutiv al S.C."CET IASI"S.A. ca urmare a fuziunii cu TERMO - GAZ şi aprobarea protocolului de predare - primire a patrimoniului SC TERMO - GAZ SA IASI către SC "CET IASI"SA

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea Actului constitutiv al S.C."CET IASI"S.A. ca urmare a fuziunii cu TERMO - GAZ şi aprobarea protocolului de predare - primire a patrimoniului SC TERMO - GAZ SA IASI către SC "CET IASI"SA

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere dispoziţiile art.4 din Hotărârea Consiliului Local Municipal Iaşi nr.556 din 8.10.2003, prin care se aprobă fuziunea prin absorbire S.C.TERMO - GAZ SA IASI de către SC CET IASI SA;

Având în vedere dispoziţiile art.113, 233 şi următoarele din Legea nr.31/1990, astfel cum au fost modificate prin Legea nr.161/2003;

In baza dispoziţiei art.8 din Actul constitutiv al S.C."CET IASI"S.A.;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 din Legea administraţiei locale nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Aprobă modificarea actului constitutiv al S.C."CET IASI"S.A., privind majorarea capitalului social cu 628.500.000 lei, ca urmare a fuziunii, după cum urmează :

 

a) Capitalul social al S.C."CET IASI"S.A. înainte de fuziune este conform bilanţului contabil la 30.09.2003 în sumă de 789.869.773.615 lei (cont.1012 "capital subscris vărsat) reprezentând 7.898.697 acţiuni nominative în valoare de 100.000 fiecare.

 

b)Patrimoniul S.C.TERMO - GAZ IASI înainte de fuziune, este conform bilanţului contabil la 30.09.2003 în sumă de 29.589.016.751 lei.

 

c) Prin fuziune, capitalul social al S.C."CET IASI"S.A., stabilit pe baza bilanţului contabil de fuziune, întocmit conform Ordinului Ministerului de Finanţe nr.1223/12.06.1998, se modifică, la suma de 790.498.273.615 lei fiind compus din:

- capitalul social S.C."CET IASI"S.A. înainte de fuziune - 789.869.773.615 lei

- capitalul social S.C.TERMO - GAZ SA înainte de fuziune - 628.500.000 lei

TOTAL CAPITAL S.C."CET IASI"S.A. după fuziune - 790.498.273.615 lei

şi se împarte în 7.904.982 acţiuni nominative, fiecare având o valoare de 100.000 lei

 

d)Ca urmare a fuziunii prin absorbţie întreg activul şi pasivul SC TERMO GAZ IASI va fi preluat de S.C."CET IASI"SA;

Pct.2 de la CAP.3. CAPITALUL SOCIAL, ACTIUNILE, din Actul constitutiv va avea următoarea formulare:

"Capitalul social S.C."CET IASI"SA este fixat la 790.498.273.615 lei, împărţit în  7.904.982 acţiuni nominative, fiecare acţiuni având o valoare de 100.000 lei".

Art.2 Aprobă protocolul de predare - primire a patrimoniului S.C.TERMO GAZ SA IASI de către S.C."CET IASI"S.A., încheiat la data de 30.09.2003.

Art.3 Ca urmare a fuziunii prin absorbţie, întreg activul şi pasivul S.C.TERMO - GAZ SA va fi preluat de S.C."CET IASI"S.A.

Art.4 Se împuterniceşte dl.ing.Ion Mihai director general al S.C."CET IASI"SA, să facă menţiunile necesare de modificare a actului constitutiv al societăţii absorbante la Registrul Comerţului Iaşi ca urmare a fuziunii şi să facă publicitatea de radiere a S.C.TERMO GAZ SA IASI din Registrul Comerţului Iaşi.

Art.5 Prezenta hotărâre va fi comunicată S.C."CET IASI"SA şi S.C."TERMO GAZ"SA.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.672

din 23 decembrie 2003