Hotărârea nr. 671/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 a S.C."TERMO - GAZ"S.A.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2004 a

 S.C."TERMO - GAZ"S.A.

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere aprobarea de principiu a C.A. al S.C."TERMO - GAZ"S.A. nr.74/10.12.2003;

Referatul de specialitate nr.3905/08.12.2003;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile art.68 lit.f din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1 La data prezentei hotărâri se aprobă Bugetul de Venituri şi Cheltuieli previzionat pe 2004 a S.C."TERMO - GAZ"S.A.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica S.C."TERMO - GAZ"S.A. şi serviciilor specializate din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

      cons.Ciobanu Romeo                                           cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.671

din 23 decembrie 2003