Hotărârea nr. 670/2003

HOTĂRÂRE privind propunerile de buget pe anul 2004 şi estimările pe anii 2005 - 2007

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind propunerile de buget pe anul 2004 şi estimările pe anii 2005 - 2007

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.500/2001 privind finanţele publice;

Având în vedere prevederile Legii nr.215/2001 privind Legea Administraţiei Publice Locale;

Având în vedere adresa nr.13431/12.09.2003 emisă de Ministerul Finanţelor Publice, Direcţia Generală a Finanţelor Publice Iaşi;

Având în vedere "Metodologia de elaborare de către ordonatorii principali de credite a proiectelor de buget pe anul 2004 şi a estimărilor pe perioada 2005 - 2007" nr.121217/01.09.2003;

Având în vedere raportul de specialitate nr.76595/6.11.2003 al Direcţiei Economice;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere Memoriul justificativ al domnului primar;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă propunerile de buget pentru anul 2004 şi estimările pentru anii 2005 – 2007, astfel:                                                                                                     mii lei

 

2004

2005

2006

2007

VENITURI

2.658.819.938

2.915.092.104

3.200.840.968

3.414.470.416

CHELTUIELI

2.658.819.938

2.915.092.104

3.200.840.968

3.414.470.416

 

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată serviciilor interesate din Primăria Municipiului Iaşi, Direcţiei Economice, Direcţiei Finanţelor Publice Locale şi Direcţiei Generale a Finanţelor Publice a Judeţului Iaşi pentru aplicare şi aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

  cons.Ciobanu Romeo                                               cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.670

din 23 decembrie 2003