Hotărârea nr. 667/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea atribuirii în folosinţă prin negocierea chiriei a spaţiului comercial din strada Păcurari nr.20 către Autoritatea Naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea atribuirii în folosinţă prin negocierea chiriei a spaţiului comercial din strada Păcurari nr.20 către Autoritatea Naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul nr.20997/04.12.2003 al Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat;

Având în vedere cererea nr.72127/03.11.2003 Autoritatea Naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia economico - financiară;

Având în vedere amendamentele propuse în cadrul şedinţei ordinare din data de 8 decembrie 2003;

In conformitate cu prevederile art.126 din Legea nr.215/2001 republicată, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă atribuirea în folosinţă - negociere chirie - către Autoritatea Naţională de reglementare în domeniul gazelor naturale a spaţiului comercial situat în str.Păcurari nr.20, parter cu suprafaţa utilă de 61,59 mp.

Art.2 Durata este de un an.

Art.3 Se mandatează Primarul Municipiului Iaşi să negocieze contractul de închiriere.

Art.4 Prezenta hotărâre se va comunica la D.A.P.P.P. şi Autorităţii Naţionale de reglementare în domeniul gazelor naturale.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

   cons.Ciobanu Romeo                                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.667

din 8 decembrie 2003