Hotărârea nr. 666/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea HCL 422/28.07.2003 de aprobare a membrilor Consiliilor de Administraţie şi ai membrilor A.G.A. la societăţile comerciale şi regiile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL 422/28.07.2003 de aprobare a membrilor Consiliilor de Administraţie şi ai membrilor A.G.A. la societăţile comerciale şi regiile aflate în subordinea Consiliului Local al Municipiului Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere dispoziţiile Legii nr.15/1990 privind reorganizarea unităţilor economice de stat ca regii autonome şi societăţi comerciale;

Având în vedere dispoziţiile O.U.G.nr.30/1997 privind reorganizarea regiilor autonome aprobată prin Legea nr.207/1997;

Având în vedere prevederile Legii nr.31/1990 privind societăţile comerciale şi ale Legii nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

            Având în vedere amendamentele propuse în cadrul şedinţei ordinare din data de 8 decembrie 2003;

In baza referatului de specialitate întocmit de Direcţia Tehnică;

In temeiul art.46, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 - privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se revocă Consiliul de Administraţie al S.C."ASCENSORUL"S.A. aprobat prin H.C.L.nr.422/28.07.2003, art.1, anexa 1.

Art.2 Se aprobă Consiliul de Administraţie al S.C."ASCENSORUL"S.A. în următoarea componenţă:

- Chirica Mihai

- Apreutesei Elena

- Ciofu Constantin

 

Se aprobă A.G.A. la S.C."ASCENSORUL"S.A. în următoarea componenţă:

- Zeciu Dorin

- Neculau Cătălin

- Sălceanu Luminiţa

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.666

din 8 decembrie 2003