Hotărârea nr. 665/2003

HOTĂRÂRE privind delegarea către S.C.CET IASI S.A. de către Consiliul Local Iaşi ca autoritate contractantă a negocia şi încheia contractul de achiziţie contoare termice în urma licitaţiei din data de 21.10.2003

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind delegarea către S.C.CET IASI S.A. de către Consiliul Local Iaşi, ca autoritate contractantă, a negocia şi încheia contractul de achiziţie contoare termice în urma licitaţiei din data de 21.10.2003

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere dispoziţiile O.G.nr.73/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de alimentare cu energie termică produsă centralizat;

Având în vedere H.G.R.nr.1012/2003 privind alocarea unei sume din fondul de rezervă bugetară la dispoziţia Guvernului prevăzut în bugetul de stat pe anul 2003 pentru realizarea de lucrări de modernizare şi retehnologizare a centralelor termice aflate în administrarea Consiliilor Judeţene şi Locale;

Având în vedere H.C.L.nr.390/28.07.2003 privind aprobarea protocolului de predare - primire a RADET IASI către S.C.CET IASI SA  ca urmare a fuziunii celor două societăţi;

Având în vedere hotărârea de evaluare nr.77300/20.11.2003 privind achiziţia de contoare termice pentru încălzire;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46, aliniatul (1) din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se delegă către S.C.CET IASI S.A. negocierea şi încheierea contractului de achiziţie de contoare termice cu firma câştigătoare în urma licitaţiei publice deschise din data de 21.10.2003.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată celor interesaţi în vederea aducerii la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                                         cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

Nr.665

din 8 decembrie 2003