Hotărârea nr. 664/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea modelului de certificat de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobile

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modelului de certificat de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobile

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul întocmit de Comisia de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil;

Având în vedere prevederile H.G.nr.400/2003;

Având în vedere prevederile O.G.nr.85/2001;

Având în vedere H.C.L.520/16.09.2003;

Având în vedere H.C.L.nr.415/28.07.2003;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere amendamentele propuse în cadrul şedinţei ordinare din data de 8 decembrie 2003;

Având în vedere prevederile art.38 şi 46 din Legea nr.215/2001;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă modelul certificatului de atestare a administratorului de imobil persoane fizice prezentat în Anexa nr.1.

Art.2 Se aprobă taxa de eliberare a certificatului de la art.1 în sumă de 100.000 lei.

Art.3 Serviciile de specialitate şi Comisia de atestarea persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobile vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Ciobanu Romeo                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.664

din 8 decembrie 2003