Hotărârea nr. 661/2003

HOTĂRÂRE privind scutirea la plata dobânzilor de întârziere a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor pentru contribuabilul Istrate Constantin din Iaşi Şos.Naţională nr.89

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata dobânzilor de întârziere, a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor, pentru contribuabilul Istrate Constantin din Iaşi, Şos.Naţională nr.89

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28/03.2002 şi H.G.nr.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 1.433.932 lei şi a penalităţilor în sumă de 194.675 lei calculate la data de 18.11.2003 şi a celor ce se vor calcula până la data aprobării hotărârii, privind impozitul pentru proprietatea contribuabilului Istrate Constantin.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Ciobanu Romeo                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

Nr.661

din 8 decembrie 2003