Hotărârea nr. 660/2003

HOTĂRÂRE,privind scutirea la plata majorărilor de întârziere,a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor,precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante,pentru contribuabilul Anton Mihai din Iaşi,str.Ciurchi nr.101C,bl.S3,et.2,ap.6

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind scutirea la plata majorărilor de întârziere, a penalităţilor de întârziere calculate pentru neplata în termen a impozitelor şi taxelor, precum şi eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante, pentru contribuabilul Anton Mihai din Iaşi, str.Ciurchi nr.101C,bl.S3,et.2,ap.6

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere:

Legea nr.189/1998 privind finanţele locale;

Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului României nr.40/28/03.2002 şi H.G.nr.794/25.07.2002 privind procedura şi competenţele de acordare a înlesnirilor la plata impozitelor, taxelor şi a altor venituri ale bugetelor locale;

Raportul de specialitate al Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile articolului 38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, republicată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Scutirea la plata majorărilor de întârziere în sumă de 1.217.085 lei şi a penalităţilor în sumă de 183.638 lei, pentru contribuabilul Anton Mihai domiciliat în Iaşi, str.Ciurchi nr.101C,bl.S3,et.2,ap.6.

Perioada 15.12.1999 - 15.09.2003                              Majorări aferente 1.217.085 lei

                                                                                    Penalităţi de întârziere 183.638 lei

            Art.2 Eşalonarea pe o perioadă de 12 luni a debitelor restante în sumă de 2.625.154 lei, pentru contribuabilul Anton Mihai domiciliat în Iaşi, str.Ciurchi nr.101C,bl.S3,et.2,ap.6, conform anexei 1 din expunerea de motive, cu obligaţia achitării la termenele legale a impozitului pe anul 2003.

Art.3 Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcţiei Finanţelor Publice Locale Iaşi pentru aducere la îndeplinire.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Ciobanu Romeo                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

Nr.660

din 8 decembrie 2003