Hotărârea nr. 653/2003

HOTĂRÂRE privind completarea H.C.L.nr.140/2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu suprafaţa de 23930 mp. teren construit şi neconstruit situat în Iaşi str.Ciric nr.35 (BAZA SPORTIVA TATARASI) şi trecerea acestui teren în domeniul public al Consiliului Local Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind completarea H.C.L.nr.140/2003 cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi cu suprafaţa de 23930 mp. teren construit şi neconstruit situat în Iaşi, str.Ciric, nr.35 (BAZA SPORTIVA TATARASI) şi trecerea acestui teren în domeniul public al Consiliului Local Iaşi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialtiate întocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului şi Cadastru Funciar prin care se propune trecerea în domeniul public al Consiliului Local Iaşi a suprafeţei de 23930 mp., teren construit şi neconstruit , situat în str.Ciric nr.35;

Având în vedere prevederile art.10 al.2 din Legea nr.213/1998 privind proprietatea publică şi regimul juridic al acesteia;

Având în vedere atribuţiile consiliului local statuat prin art.38 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere prevederile art.4 din H.G.nr.834/1991;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.140/31.03.2003, cuprinzând inventarul domeniului public al municipiului Iaşi, cu terenul în suprafaţă de 23930 mp., construit şi neconstruit, situat în str.Ciric nr.35 (BAZA SPORTIVA TATARASI), identificat conform planului care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Primarul şi serviciile de specialitate vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

       cons.Ciobanu Romeo                                          cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

Nr.653

din 8 decembrie 2003