Hotărârea nr. 652/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea studiului de prefezabilitate "Blocuri locuinţe pentru tineri construite de ANL în şos.Nicolina - C.U.G.

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea studiului de prefezabilitate "Blocuri locuinţe pentru tineri construite de ANL în şos.Nicolina - C.U.G.

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere referatul de specialitate întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile H.G.R.962/2001 Normele metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

Având în vedere prevederile Legii nr.500/2002 privind finanţele publice;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statutate prin dispoziţiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia de amenajarea teritoriului şi urbanism;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

 

Art.1 Se aprobă studiul de prefezabilitate pentru obiectivul "Blocuri locuinţe pentru tineri construite de ANL în şos.Nicolina - CUG" întocmit de SC MVM Construct SRL în baza hotărârii de adjudecare nr.69693/2003.

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Ciobanu Romeo                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.652

din 8 decembrie 2003