Hotărârea nr. 651/2003

HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.327/2001

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

 

HOTĂRÂRE

privind modificarea şi completarea H.C.L.nr.327/2001

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere Referatul de specialitate întocmit de Serviciul Investiţii din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliului Local statuate prin dispoziţiile art.38 lit.m din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul art.46 din legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă modificarea şi completarea art.3 din H.C.L.nr.327/2001, care va avea următorul conţinut: "Apartamentele vor avea destinaţie de locuinţe de serviciu. La atribuirea în folosinţă a blocului, în baza unui protocol, Consiliul Local va pune la dispoziţia Ministerului Administraţiei şi Internelor o suprafaţă construită proporţională cu valoarea actualizată a sumei investite de această instituţie, constând într-un număr corespunzător de apartamente şi spaţiile de folosinţă comună aferente în indiviziune".

Art.2 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de serviciile de specialitate.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

   cons.Ciobanu Romeo                                              cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.651

din 8 decembrie 2003