Hotărârea nr. 650/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea Bilanţului contabil retratat conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate (OMF 94/2001) pe anul 2002 al Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Bilanţului contabil retratat conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate (OMF 94/2001) pe anul 2002 al

Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statutate prin Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale actualizată, cu privire la exercitarea drepturilor stipulate de lege privind regiile autonome pe care le-a înfiinţat;

Având în vedere raportul de specialitate privind Bilanţul contabil retratat conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate (OMF 94/2001) pe anul 2002 al Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi;

Având în vedere Expunerea de motive privind aprobarea Bilanţului contabil retratat conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate (OMF 94/2001) pe anul 2002 al Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi;

Având în vedere Raportul de audit financiar şi certificare a bilanţului contabil retratat conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate (OMF 94/2001) pe anul 2002;

Având în vedere prevederile Legii contabilităţii nr.82/1991, actualizată şi republicată în anul 2002 şi OMF 94/2001;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de:

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In temeiul prevederilor Legii nr.215/2001 a administraţiei publice locale actualizată;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

 

Art.1 Se aprobă Bilanţul contabil retratat conform Standardelor Internaţionale de Contabilitate (OMF94/2001) pe anul 2002 al Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi.

Art.2 Direcţia Economică a Primăriei Municipiului Iaşi şi Regia Autonomă de Transport Electric în Comun Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.650

din 8 decembrie 2003