Hotărârea nr. 65/2003

HOTARARE privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 27 50 mp. proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi situat in Iasi str.Dacia nr.22 catre Dl.Irimia Liviu in vederea extinderii constructiei existente

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTARARE

privind concesionarea directa a terenului in suprafata de 27,50 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, str.Dacia nr.22, catre Dl.Irimia Liviu, in vederea extinderii constructiei existente

 

          Consiliul Local al Municipiului Iasi;

         Avand in vedere Certificatul de Urbanism nr.1859/26.07.2002, precum si avizul Comisiei de Urbanism din data de 15.11.2002;

          Avand in vedere adresa nr.67066/03.12.2002 a Serviciului Arhitectura si Urbanism, precum si referatul de specialitate intocmit de Serviciul Amenajarea Teritoriului si Cadastru;

          Avand in vedere prevederile art.62 alin."e" din Ordinul nr.943/2001, cuprinzand Norme metodologice de aplicare a Legii nr.50/1991 privind autorizarea executarii lucrarilor de constructii cu modificarile si completarile ulerioare;

          Avand in vedere prevederile art.38 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

          Avand in vedere rapoartele de avizare intocmite de :

- Comisia economico – financiara;

- Comisia amenajarea teritoriului;

- Comisia juridica si de disciplina;

          In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administratia publica locala;

HOTARASTE;

          Art.1 Se aproba concesionarea directa a terenului in suprafata de 27,50 mp., proprietatea Consiliului Local Municipal Iasi, situat in Iasi, str.Dacia nr.22, catre Dl.Irimia Liviu, in vederea extinderii constructiei existente.

         Art.2 Se insuseste raportul de expertiza tehnica de evaluare a terenului, astfel incat valoarea totala a terenului pentru suprafata de 27,50 mp., este de 27.465.855 lei (825 USD), respectiv 998.758 lei/mp.(30USD/mp.)

          Art.3 Redeventa valorica a concesiunii va fi de 1.098.634 lei/an, redeventa ce se va indexa annual.

          Art.4Durata concesiunii va fi de 49 ani.

         Art.5 In termen de 30 de zile calendaristice de la intocmirea contractului de concesiune, concesiunea se va inregistra de catre concesionar in registrul de Carte Funciara, conform art.39 din Legea nr.219/1998 privind regimul concesiunilor.

          Art.6 Primarul Municipiului Iasi si serviciile de specialitate vor duce la indeplinire prevederile prezentei hotarari.

PRESEDINTE DE SEDINTA,                                SECRETAR,

     cons.Romeo Olteanu                                   cons.jr.Lacramioara Vernica

 

Nr.65

din 24 februarie 2003