Hotărârea nr. 649/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea completării H.C.L.nr.308/02.09.2002 cu datele cuprinse în procesul - verbal la anexa la protocolul de predare - primire la divizarea R.A.T.C.Iaşi încheiat la 20.11.2002

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea completării H.C.L.nr.308/02.09.2002 cu datele cuprinse în procesul - verbal la anexa la protocolul de predare - primire la divizarea R.A.T.C.Iaşi încheiat la 20.11.2002

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere memoriul privind divizarea R.A.T.C.Iaşi, înaintat de R.A.T.E.C.Iaşi;

Având în vedere referatul de specialtiate privind aprobarea completării H.C.L.nr.308/02.09.2002;

Având în vedere expunerea de motive privind aprobarea completării H.C.L.nr.308/02.09.2002;

Având în vedere procesul verbal nr.4959/08.04.2003, al comisiei pentru departajarea patrimoniului R.A.T.C. Iaşi numită prin Dispoziţia nr.711/20.03.2003 a Primarului Municipiului Iaşi;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară;

- Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu art.38 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă completarea H.C.L.nr.308/2.09.2002 şi Anexa la Protocolul de predare - primire încheiat la divizarea R.A.T.C.Iaşi încheiat în data de 20.11.2002 prevăzut în anexă;

Art.2 Societatea nou înfiinţată S.C.AUTOBUZUL S.A. IASI preia la data de 20.11.2002 din activul R.A.T.C. Iaşi evidenţiat în balanţa de verificare la data de 30.11.2002, active în valoare totală de 38.013.797.541,33 lei şi pasive în valoare totală de 38.013.797.541,33 lei.

Urmare a acestei divizări, socitatea nou înfiinţată preia toate drepturile şi va ţine obligaţiile R.A.T.C.Iaşi, aferente activităţii de trnasport public cu autobuze pe care a desfăşurat-o până la înmatricularea la Registrul Comerţului şi se substituie în toate litigiile în curs ale R.A.T.C.Iaşi care au legătură cu activitatea pe care a desfăşurat-o.

Art.3 Urmare a aceleiaşi divizări, R.A.T.E.C.Iaşi preia active în valoare totală de 543.270.135.094,36 lei şi pasive în valoare totală de 543.270.135.094,36 lei, precum şi toate drepturile şi obligaţiile R.A.T.C.Iaşi, aferente activităţii de transport public cu tramvaie şi troleibuze.

Art.4 Regia Autonomă de Transport Electric în Comun Iaşi, S.C.Autobuzul S.A. şi Consiliul Local al Municipiului Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

     cons.Ciobanu Romeo                                            cons.jr.Lăcrămioara Vernică

Nr.649

din 8 decembrie 2003