Hotărârea nr. 648/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea modificării H.C.L.nr.279/30.05.2003 privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

HOTĂRÂRE

privind aprobarea modificării H.C.L.nr.279/30.05.2003 privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere principalele atribuţii ale Consiliilor Locale statuate prin dispoziţiile art.21 din Legea nr.215/2001 a administraţiei publice locale, cu privire la exercitarea drepturilor prevăzute de lege privind regiile autonome pe care le-a înfiinţat;

Având în vedere raportul de specialitate al Direcţiei Economice şi Direcţiei Tehnice pentru aprobarea modificării H.C.L.nr.279/30.05.2003 privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi;

Având în vedere expunerea de motive pentru aprobarea modificării H.C.L. nr.279/30.05.2003 privind bugetul de venituri şi cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi;

Având în vedere prevederile Ordinului 2121/23.10.2001;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia juridică şi de disciplină;

- Comisia economico - financiară;

In temeiul art.46 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală, modificată şi completată;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă modificarea bugetului de cheltuieli pe anul 2003 al Regiei Autonome de Transport Electric în Comun Iaşi care a fost aprobat prin H.C.L. 279/30.05.2003.

Art.2 Se aprobă majorarea cheltuielilor pentru subvenţii buget local pentru acoperirea facilităţilor şi gratuităţilor acordate conform legii, hotărâri ale Consiliului Local şi diferenţelor de tarif în sumă de 10% la 1000 lei venit rezultat din vânzarea biletelor şi abonamentelor de la 30.000 milioane lei la 51.000 milioane lei.

Pentru acoperirea cheltuielilor pentru protecţia socială a persoanelor cu handicap conform O.G.102/1999 cu modificările ulterioare, pentru transportul în comun a persoanelor cu handicap adulţi, copii şi însoţitorii acestora, suma cuvenită va fi calculată conform Ordinului nr.290/609/2003.

Art.3 Se aprobă diminuarea cheltuielilor de capital pentru investiţii de la 35.000 milioane lei la suma de 12.000 milioane lei.

Art.4 Direcţia Economică şi Regia Autonomă de Transport Electric în Comun Iaşi vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.648

din 8 decembrie 2003