Hotărârea nr. 647/2003

HOTĂRÂRE privind stabilirea criteriilor şi punctajelor pentru repartizarea locuinţelor în regim de închiriere tinerilor cu vâsta până în 35 de ani construite prin ANL

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind stabilirea criteriilor şi punctajelor pentru repartizarea locuinţelor, în regim de închiriere, tinerilor cu vâsta până în 35 de ani, construite prin ANL

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.152/1998 şi a H.G.nr.962/2001 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor legii nr.152/1998 privind înfiinţarea Agenţiei Naţionale pentru Locuinţe;

Având în vedere Ordonanţa de Urgenţă nr.83/18.09.2003 privind modificarea şi completarea Legii nr.152/1998;

Având în vedere adresa nr.113/06.11.2003 a Oficiului Teritorial Iaşi A.N.L. privind stabilirea ordinii de prioritate în soluţionarea cererilor de locuinţe şi în repartizarea locuinţelor pentru tineri, destinate închirierii;

Având în vedere referatul de specialitate nr.18735/13.11.2003, întocmit de D.A.P.P.P.;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

Având în vedere amendamentele propuse în cadrul şedinţei ordinare din data de 8 decembrie 2003;

In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

HOTĂRĂŞTE:

Art.1 Se aprobă criteriile şi punctajele pentru repartizarea locuinţelor, în regim de închiriere, tinerilor cu vârsta până în 35 de ani, construite prin A.N.L., cuprinse în Anexa nr.1 a prezentei hotărâri.

Art.2 Titularul cererii de locuinţă, care poate deveni beneficiar al unei repartiţii de locuinţă şi titular al contractului de închiriere, să fie major, în vârstă de până la 35 de ani la data repartizării locuinţei pentru tineri, să îşi desfăşoare activitatea în localitatea în care sunt amplasate locuinţele, să nu deţină şi să nu fi deţinut o altă locuinţă în proprietate (soţ, soţie, copii sau alte persoane în întreţinere) sau să nu fie beneficiarul unei alte locuinţe pentru tineri, destinată închirierii, în localitatea în care a solicitat locuinţă.

Art.3 Propunerile de repartizare, analizate în comisia socială de analiză a solicitărilor pentru locuinţele destinate închirierii tinerilor, vor fi supuse aprobării Consiliului Local Iaşi.

Art.4 Primarul Municipiului Iaşi şi serviciile de specialitate vor duce la îndeplinire prezenta hotărâre.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

Nr.647

din 8 decembrie 2003