Hotărârea nr. 646/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea listelor solicitanţilor înscrişi pentru acordarea de locuinţe din fondul de stat din patrimoniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi locuinţe sociale pentru perioada 10.11.2003 - 01.11.2004

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea listelor solicitanţilor înscrişi pentru acordarea de locuinţe din fondul de stat, din patrimoniul privat al Consiliului Local al Municipiului Iaşi şi locuinţe sociale pentru perioada 10.11.2003 - 01.11.2004

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere art.21 alin.2 şi art.30 alin.5 din Hotărârea de Guvern nr.1275/22.12.2000, privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr.114/1996;

Având în vedere prevederile HCLnr.79/2002;

Având în vedere referatul de specialitate nr.18784/14.11.2003, întocmit de D.A.P.P.P.;

Având în vedere rapoartele de avizare întocmite de :

- Comisia economico - financiară

- Comisia juridică şi de disciplină

In conformitate cu prevederile art.38, alin.1 din Legea nr.215/2001 privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă lista în ordinea criteriilor de prioritate, cuprinzând solicitanţii înscrişi pentru acordarea de locuinţe din fondul locativ de stat sau din patrimoniul privat Consiliului Local al Municipiului Iaşi pentru perioada 10.11.2003 - 01.11.2004, conform ANEXEI NR.1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2 Se aprobă lista în ordinea criteriilor de prioritate, cuprinzând solicitanţii înscrişi pentru acordarea de locuinţe sociale pentru perioada 10.11.2003 - 01.11.2004, conform ANEXEI NR.2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3 Se comunică membrilor Consiliului Local al Municipiului Iaşi, ANEXA NR.3 cuprinzând lista solicitanţilor de locuinţe din fondul locativ de stat, din patrimoniul privat al Consiliului Local şi locuinţe sociale care nu îndeplinesc condiţiile minimale, conform H.C.L.nr.79/2002, pentru înscrierea în listele specificate la art.1 şi 2 ale prezentei hotărâri, pentru perioada 10.11.2003 - 01.11.2004.

Art.4 In cazul solicitărilor care vor apărea după data de 10.11.2003 (chiriaşi evacuaţi din motive independente de voinţa acestora, foşti chiriaşi din imobile naţionalizate preluaţi odată cu imobilele de proprietarii acestora, care procedează la evacuarea silită la expirarea termenului de închiriere, chiriaşi ai unor imobile care se autodemolează, etc.), Comisia de analiză a solicitărilor locative va analiza cazurile prezentate şi va propune spre aprobare Consiliului Local, în limita disponibilităţilor, atribuirea unor spaţii de locuit.

 

 

Art.5 Prezenta hotărâre va fi adusă la cunoştinţă secretariatului şi membrilor Comisiei sociale de analiză a solicitărilor locative.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                            SECRETAR,

    cons.Ciobanu Romeo                                             cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.646

din 8 decembrie 2003