Hotărârea nr. 645/2003

HOTĂRÂRE privind aprobarea unor solicitări locative avizate favorabil de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative

MUNICIPIUL IASI

CONSILIUL LOCAL

 

HOTĂRÂRE

privind aprobarea unor solicitări locative avizate favorabil de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative

 

 

Consiliul Local al Municipiului Iaşi;

Având în vedere prevederile Legii nr.114/1996, republicată şi modificată prin Legea nr.145/1999;

Având în vedere procesul - verbal nr.18428/06.11.2003, încheiat în şedinţa Comisiei sociale de analiză a solicitărilor locative în condiţiile Legii nr.114/1996 şi a Legii nr.152/1998;

Având în vedere referatul de specialitate nr.20650/26.11.2003, întocmit de D.A.P.P.P.;

Având în vedere raportul de avizare întocmit de Comisia juridică şi de disciplină;

In conformitate cu prevederile art.38, alin.3 din Legea nr.215/2001, privind administraţia publică locală;

 

HOTĂRĂŞTE:

 

Art.1 Se aprobă solicitările locative avizate favorabil de către Comisia socială de analiză a solicitărilor locative în şedinţa din 06.11.2003, solicitări cuprinse în ANEXA NR.1 a prezentei hotărâri.

Art.2 Prezenta hotărâre se va comunica Direcţiei de Administrare a Patrimoniului Public şi Privat şi solicitanţilor.

 

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ,                                                        SECRETAR,

      cons.Ciobanu Romeo                                                       cons.jr.Lăcrămioara Vernică

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nr.645

din 8 decembrie 2003